ZŠ a MŠ Ostřešany
ZŠ a MŠOstřešany

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

Vnitřní řád školní družiny

Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinkové činnosti a funkce sociální - dohled nad účastníky po určitou dobu po skončení vyučování.

Družina vykonává činnost ve dnech školního vyučování. V době školních prázdnin je činnost školní družiny po projednání se zřizovatelem přerušena (§ 8 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., v platném znění). O organizaci činnosti v době školních prázdnin jsou zákonní zástupci žáků informováni s dostatečným předstihem (§21 odst. 1 písm. b) školského zákona).

1. Práva a povinnosti účastníků:

-  právo účastnit se zájmového vzdělávání ve školní družině

- právo na slušné zacházení ze strany všech zaměstnanců školy

- právo na ochranu před fyzickým a psychickým násilím

- právo na respektování jejich soukromí i soukromí života jejich rodiny

- právo na ochranu před informacemi, které by ohrožovaly jejich mravní a rozumovou výchovu

- právo využívat vybavení školní družiny a pomůcek

- právo na všestranný rozvoj osobnosti

- právo na volný čas a odpočinek

- právo na ochranu před návykovými látkami

- právo na pomoc při jeho nesnázích

- právo na vyjadřování svého vlastního názoru

- právo na zdravé životní prostředí

- právo komunikovat slušnou formou se všemi dospělými, se kterými přijdou do styku

- povinnost neopouštět školní družinu bez vědomí vychovatelek

- povinnost dodržovat vnitřní řády, se kterými byly účastníci seznámeni na začátku školního roku

- povinnost udržovat pořádek v prostorách školní družiny, v šatnách

- povinnost chránit a úmyslně nepoškozovat školní majetek a vybavení školní družiny

- povinnost chránit zdraví své i ostatních účastníků

2. Práva a povinnosti zákonných zástupců:

-  právo  na informace o průběhu a výsledcích zájmového vzdělávání

- právo na informace o chování účastníka ve školní družině

- právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se jejich dítěte (účastníka zájmového vzděl.)

- právo na ochranu informací o účastníkovi, které jsou ve školní dokumentaci

- povinnost řádně vyplnit Zápisní lístek, bez které nelze účastníka do ŠD přijmout

- povinnost informovat vychovatelku o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích

- povinnost informovat vychovatelku o změně osobních údajů dítěte

- povinnost dokládat písemnou formou změny odchodů ze školní družiny

- povinnost se na vyzvání dostavit k projednání závažných problémů účastníka vzdělávání

3. Vzájemný vztah účastník se zaměstnanci školy

Účastníci během pobytu ve školní družině respektují všechny zaměstnance školy.

Všichni účastníci vzdělávacího procesu (žáci, pedagogičtí pracovníci, ostatní zaměstnanci školy i zákonní zástupci žáků) mají právo na respekt a slušné chování druhé strany a povinnost při jednání dodržovat vnitřní řád školní družiny a další předpisy, které se vztahují ke vzdělávacímu procesu.

Všichni účastníci a zaměstnanci školy dbají na dodržování základních společenských pravidel a pravidel slušného chování a dbají na udržování pořádku a čistoty ve všech prostorách školy.

Pedagogičtí pracovníci školy vydávají účastníkům a zákonným zástupcům pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisejí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření.

Všichni zaměstnanci školy chrání účastníky zájmového vzdělávání před všemi formami špatného zacházení. Dbají, aby účastníci nepřicházeli do styku s materiály a informacemi pro ně nevhodnými. Nevměšují se do soukromí účastníků. Zjistí-li skutečnosti podle § 6 Zákona č.359/1999 Sb. (např. neplnění povinností plynoucích z rodičovské zodpovědnosti, zneužívání práva rodiče, zahálčivý nebo nemravný život,…) jsou povinni tyto skutečnosti oznámit příslušným orgánům.

4. Provoz a vnitřní režim školní družiny

Přihlášení a odhlášení účastníka zájmového vzdělávání:

O zařazení účastníka do školní družiny rozhoduje ředitelka školy.

Vychovatelky zajišťují přihlašování a odhlašování účastníků, komunikují s rodiči (zákonnými zástupci), předávají jim informace, vyřizují jejich stížnosti a náměty.

Rodiče (zákonní zástupci) přihlásí účastníka vyplněním Zápisního lístku a zaplacením částky určené zřizovatelem a vedením školy v pokynu ke stanovení úplaty za pobyt ve ŠD.

Pobyt v ŠD je stanoven v rozsahu zapsaném v Zápisním lístku, účastník odchází sám nebo v doprovodu rodičů (zákonných zástupců), jiných osob uvedených v Zápisním lístku nebo po napsání omluvenky, která mění čas uvedený v Zápisním lístku. Omluvenka obsahuje datum, sdělení, podpis. 

Zákonní zástupci písemně účastníka omlouvají a také odhlašují.

Jakékoliv změny v odchodu účastníka z družiny musí účastník doložit písemně: omluvenka obsahuje změnu času odchodu, odchod s osobou neuvedenou v Zápisním lístku.

Na telefonickou žádost o uvolnění účastníka není brán zřetel.

Ve výjimečných případech, když dojde k nepředvídatelné situaci, kterou nebylo možno řešit předem, a je ji potřeba řešit akutně, je možné napsat vychovatelce po domluvě  SMS zprávu, která slouží jako doklad za písemnou omluvenku.

 Z provozních důvodů lze po určitou dobu provozu spojovat jednotlivá oddělení.

Předávání dětí z výuky a kroužků vychovatelkám

Zodpovědnost při přechodu účastníků ze třídy do ŠD má třídní učitel.

Účastníci, kteří mají více vyučovacích hodin, přicházejí do školní družiny sami a nahlásí se vychovatelce.

Pokud si vyučující ponechá účastníka po vyučování ve třídě, musí to sdělit vychovatelce. 

Za odchod do kroužků a příchod účastníků zpět do ŠD zodpovídá vyučující resp. vedoucí kroužku.

Vyřazení žáka ze školní družiny

Ze ŠD lze v žáka vyloučit za hrubé slovní a fyzické útoky vůči ostatním žákům a pracovníkům školy.

Účastník může být vyřazen při opakovaně urgovaném neuhrazení úplaty zákonným zástupcem.

Účastník může být vyřazen ze zájmového vzdělávání za soustavné narušování chodu školní družiny svým nevhodným chováním, které negativně ovlivňuje zájmovou činností ostatních účastníků.

O vyřazení žáka ze zájmového vzdělávání rozhoduje ředitelka školy.

5. Úplata za pobyt ve školní družině

Poplatek za ŠD činí 150,- Kč měsíčně.

Poplatek za školní rok se hradí bezhotovostně ve třech splátkách:

  • září - prosinec: 600 Kč (úhrada do 30. 9.)
  • leden - březen: 450,-Kč (úhrada do 31. 1.)
  • duben - červen: 450,-Kč (úhrada do 30. 4.)

Snížení nebo prominutí úplaty za pobyt účastníka ve školní družině: S účinností od 1. 1. 2024 dochází k rozšíření možného osvobození od úplaty nebo snížení úplaty za ŠD o rodiny pobírající přídavek na dítě. O osvobození bude možné žádat od 1. 9. 2024, pokud zákonný zástupce ředitelce prokáže, že pobírá přídavky na dítě. Tuto skutečnost prokáže zákonný zástupce „Oznámením o přiznání dávky státní sociální podpory - přídavek na dítě“.

6. Činnost školní družiny

Při pobytu ve školní družině probíhají následující činnosti:

Odpočinková činnost

- odstraňuje únavu, probíhá po obědě nebo kdykoliv během dne podle potřeby účastníků. Jde o klidové hry, zájmové činnosti, četbu, zpívání

Rekreační činnost 

- slouží k regeneraci sil, převažuje odpočinek aktivní - pohybové hry na hřišti, v tělocvičně, o vycházkách, práce s dětskými časopisy a knihami, besedy a vypravování, konstruktivní a stolní hry

Zájmová činnost 

- rozvíjí osobnost účastníka, jde o řízenou kolektivní činnost, organizovanou nebo spontánní aktivitu, umožňuje seberealizaci i další rozvoj dovedností a poznání

  • tělovýchovná - rozvoj obratnosti, vytrvalosti a síly
  • výtvarná - podpora zručnosti, trpělivosti a výtvarného cítění
  • hudební a hudebně pohybová - rozvíjí zájem o hudbu, smysl pro rytmus, skloubení tance s pohybem
  • příprava na vyučování - okruh činností související s plněním školních povinností. Učení se procvičuje zábavnou formou, hrají se didaktické hry, hádanky, kvízy a tajenky

7. Provoz ŠD

Ranní školní družina začíná v 6:15, končí v 7:45, odpolední školní družina začíná v 11.40 a končí v 16.00 hodin. Oddělení ŠD se naplňuje nejvýše do počtu 25 účastníků. Kapacita školní družiny je 50 dětí. Po ukončení provozu oddělení prvního (vychovatelka Jitka Sommerová), které má kratší provozní dobu přecházejí děti do oddělení druhého s provozem do 16 hodin (Martina Mošnerová).

Při nevyzvednutí žáka do stanovené doby vychovatelka nejdříve podle možností informuje telefonicky rodiče (zákonné zástupce) účastníka a osoby na Zápisním lístku.

V případě, že se družině (pedagogickému pracovníkovi) opakovaně nepodaří telefonicky kontaktovat zákonného zástupce ani jím pověřenou osobu, kontaktuje za účelem zajištění přiměřené péče o dítě zástupce obecního úřadu jako orgán sociálně-právní ochrany dětí, O kontaktování zástupce obecního úřadu pořídí pedagogický pracovník záznam.

8. Zajištění pitného režimu

Účastníci zájmového vzdělávání mají ve školní družině možnost doplňovat tekutiny dle potřeby (pitná voda z kohoutku, voda se sirupem)

9. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

Za bezpečnost účastníků odpovídají vychovatelky od příchodu do jejich odchodu.

Odchod na kroužky a příchod z kroužků: vedoucí kroužku přebírá děti v ŠD a po ukončení kroužku je předává zpět vychovatelce.

Pro činnost ŠD platí stejná ustanovení o BOZ jako ve školním řádu.  Žáci přihlášení do ŠD (účastníci) jsou poučeni o bezpečném chování a záznam o poučení je uveden v „Přehledech výchovně vzdělávací práce pro školní družinu“ jednotlivých oddělení.

Na začátku školního roku provede vychovatelka poučení účastníků o chování a bezpečnosti při pobytu ve školní budově, prostorách družiny a školní jídelny, šatnách, tělocvičně, při akcích, které se konají mimo školu.

Výše uvedené poučení provede vychovatelka také před každou mimoškolní akcí, na které jsou účastníci organizovaně přítomni a před každými prázdninami. Toto poučení zapíše do „Přehledu …“.

Dále seznámí účastníky s vnitřním řádem školní družiny, poučí je o úrazech a jejich prevenci a poučení zapíše do „Přehledu ….“.

Účastník nesmí do školní družiny přinášet věci, které ohrožují zdraví a bezpečnost, větší částky peněz nebo cenné věci. Ztrátu osobních věcí účastník neprodleně oznámí vychovatelce.

Účastníci se během pobytu ve školní družině pohybují klidně, neběhají po chodbách, nevyklání se z oken, nevyhazují z oken žádné předměty, a bez souhlasu vychovatelky neopouštějí své oddělení.

V budově školy nesmí účastníci sami vstupovat do prostor, které jim nejsou určeny a bez doprovodu zaměstnance školy tam, kde by mohlo dojít k ohrožení jejich zdraví. Na WC dávají pozor při mytí rukou, aby nerozstřikovali vodu po podlaze.

Pokud se během pobytu ve školní družině stane úraz, účastníci ho neprodleně nahlásí vychovatelce. Ta provede příslušná opatření, oznámí tento úraz rodičům a zapíše ho do Knihy úrazů.

Pokud dojde při pobytu v ŠD ke zhoršení zdravotního stavu dítěte, oznámí to ihned vychovatelce, která informuje rodiče.

U vycházek a akcí pořádaných mimo školu při zajištění bezpečnosti účastníků postupujeme v souladu s ustanoveními metodické pokynu MŠMT č.j.: 37014/2005-25. Dozor zajišťujeme vždy pedagogickým pracovníkem školy, v nutném případě jiným zaměstnancem školy.

10. Ochrana účastníků před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

Vychází z preventivního programu školy a Školního řádu školy.

Vychovatelky jednotlivých oddělení sledují možné zneužívání návykových látek a ostatní projevy rizikového chování - šikanu, vandalismus, rasismus. Při zjištění některých jevů, tuto skutečnost neprodleně řeší s výchovným poradcem a vedením školy.

Vychovatelky zajišťují spolupráci s rodiči (zákonnými zástupci) v oblasti prevence, informují je o preventivním programu školy a dalších aktivitách.

Dále jsou zakázány projevy šikanování: fyzické a psychické násilí, ponižování, omezování osobní svobody, kterého by se dopouštěli jednotlivci nebo skupiny účastníků.

V prostorách ŠD je účastníkům zakázáno pořizovat fotografie a videonahrávky. Přístup na internet na PC ve škole je možný pouze za dohledu vychovatelek, a to na programy a stránky, které vychovatelka předem schválí.

11. Podmínky zacházení s majetkem školní družiny

Účastníci mohou užívat inventář školní družiny se souhlasem vychovatelky, s veškerým vybavením musí zacházet opatrně. Udržují celou třídu a prostory v čistotě a pořádku a chrání majetek ŠD před poškozením. Pokud dojde k úmyslnému poškození inventáře ŠD, které bude prokazatelné, uhradí vzniklou škodu zákonní zástupci účastníka v plném rozsahu.

12. Závěrečná ustanovení

Všichni účastníci musí být s vnitřním řádem seznámeni a datum seznámení je uveden v Přehledech výchovně vzdělávací práce jednotlivých oddělení.

Všechny vychovatelky se rovněž seznámí s vnitřním řádem, a potvrdí seznámení svým podpisem.

Vnitřní řád je veřejně přístupný materiál, který je umístěn na přístupném místě ve škole - v oddělení školní družiny nebo u ředitelky školy.

Vychovatelky školní družiny plně odpovídají za situaci ve svých odděleních, vedou předepsanou dokumentaci. Vytvářejí klidné prostředí pro výchovu, vzdělání, zájmovou činnost, hru a odpočinek. Sledují chování účastníků a případné problémy neprodleně řeší, konzultují s třídními učiteli, výchovnou poradkyní a vedením školy. Dbají na bezpečnost účastníků při všech činnostech školní družiny.             

 

V Ostřešanech, dne 1. 9. 2023, Mgr. Kamila Rychterová, ředitelka

Školní družina

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Co v červnu nedá do klasu, červenec nažene v času.

Pranostika na akt. den

O svatém Vítě půl zrna v žitě.

Předpověď počasí

dnes, sobota 15. 6. 2024
déšť 24 °C 12 °C
neděle 16. 6. déšť 24/12 °C
pondělí 17. 6. déšť 26/13 °C
úterý 18. 6. slabý déšť 29/15 °C

Ovoce do škol

Mléko do škol

Doučování žáků

logologologoDoučování žáků škol – Investice reaguje na potřebu vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky na školách během pandemie covid – 19.

logologo