ZŠ a MŠ Ostřešany
ZŠ a MŠOstřešany

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

Vnitřní řád školní jídelny

Tento řád je vydáván v souladu s § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) v platném znění za účelem zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků při školním stravování. 

Školní stravování je poskytováno v souladu s těmito právními předpisy:

 • zákonem č.561/2004 Sb., školský zákon,
 • zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,
 • vyhláškou č.107/2005 sb., o školním stravování,
 • vyhláškou č. 602/2006 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby
  a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných
 • vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených USC.

Ve školní jídelně je zajištěno stravování dětí, žáků za zvýhodněných podmínek v době pobytu ve škole a školském zařízení. ŠJ možňuje také stravování vlastních zaměstnanců.

1. Pedagogický dohled

- je zajišťován pedagogickým pracovníkem

- sleduje výdej stravy

- dbá na dodržování hygienických pravidel

- dohlíží na klidný provoz při výdeji a konzumaci stravy, zajišťuje kázeň strávníků

- dbá zda nedochází k diskriminačním projevům

- kontroluje odevzdávání nádobí

- zamezuje vstupu rodičům 

- zamezuje vynášení jídla mimo prostory jídelny

- zajišťuje větrání prostor jídelny a regulaci osvětlení dle potřeby

- dohlíží na čistotu stolů

- při úraze v jídelně strávníkovi zajistí lékařskou péči, úraz zapíše do knihy školních úrazů

2. Povinnosti a práva strávníků a zákonných zástupců

2.1. Strávník má právo:

- na kvalitní a vyváženou stravu

- na dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví

- na ochranu před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí

- na odběr stravy v první den nemoci

2.2. Strávník má povinnost:

- řídit se vnitřním řádem školní jídelny

- odebrat stravu ve vyhrazeném čase

- plnit pokyny osob vykonávajících dohled

- chovat se při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly stolování

- při přenosu jídla se strávníci chovají ukázněně, neběhají a neprovádí jiné činnosti, které by mohly způsobit pád

- použité nádobí odnést na stanovené odkládací místo a roztřídit je

- problémy nebo své připomínky k pokrmům či jiné poznatky hlásit zaměstnanci vykonávajícímu dohled, ten poté informuje ředitelku školy

- neprojevovat diskriminaci, nepřátelství a násilí ke skupině nebo jednotlivci

- šetrně zacházet s vybavením (nádobí, příbory) školní jídelny, nepoškozovat školní majetek, zjištěnou závadu  na majetku oznámit dohlížejícímu dozoru

- neodnášet vydané jídlo z místnosti, je určeno ke konzumaci v jídelně 

2.3. Strávníkům je zakázáno:

- nosit do školní jídelny cenné věci a nechávat je v odložených aktovkách

- peníze nechávat v odloženém oděvu nebo v odložených aktovkách

2.4. Zákonný zástupce má právo:

- na odebrání oběda v první den nemoci strávníka

- na informovanost týkající se provozu jídelny viz. vnitřní řád školní jídelny

- na informovanost týkající se výroby stravy (alergeny, suroviny, postup výroby) viz. jídelní  lístek a použité receptury

- v případě pochybností se obrátit na ředitele školy, zřizovatele, KHS, ČŠI

2.5. Zákonný zástupce má povinnosti:

- hradit včas stravné v určené výši

- dodržovat vnitřní řád školní jídelny

- nahlásit případné změny v matrice, čísla účtu, ukončení stravování

- informovat o změně zdravotní způsobilosti a zdravotních obtížích souvisejících se stravováním

- v případě diety indikované lékařem je třeba sepsat dohodu o donášce stravy a doložit lékařskou zprávou

- neprojevovat diskriminaci, nepřátelství a násilí ke skupině nebo jednotlivci

3. Zajištění školního stravování

- školní stravování je zajištěno z vlastní kuchyně

- obědy se vydávají v době od 11,45 do 13,05 hodin

- výdej obědů do jídlonosičů je zajištěn v době od 11,00 do 11,30 hodin

4. Režim výdeje

- žáci se stravují po skončení vyučování, zaměstnanci školy kdykoli během výdejní doby

- před začátkem výdeje jsou v jídelně připraveny příbory, sklenice, talíře, nápoje k zajištění pitného režimu

- v průběhu výdeje jsou nápoje a nádobí průběžně doplňovány

- použité nádobí strávníci odkládají na stolek k tomu určený a uklidí své místo u stolu

- za čistotu stolů během výdeje odpovídá zaměstnanec kuchyně

5. Pravidla pro výdej stravy do jídlonosičů

- strávníci předkládají čisté, označené jídlonosiče v určené době a na určené místo

- strava se nevydává do skleněných nebo znečištěných nádob

- strava má být spotřebována do 4 hodin od naplnění nádob

6. Rozsah služeb školního stravování

- školní jídelna poskytuje strávníkům oběd včetně polévky a pitného režimu

- jídelní lístek (včetně seznamu alergenů) je vyvěšen na nástěnce na chodbě, na webových stránkách školy a na stránkách odhlášky

7. Výše stravného

Mateřská škola :

3 - 6 let    1/2 dne....32,- Kč (640,-Kč měsíčně)    celý den......42,- Kč (840,-Kč měsíčně) 

7 let         1/2 dne....34,- Kč (680,-Kč měsíčně)    celý den......45,- Kč (900,-Kč měsíčně)

Základní škola:

6 - 10 let       28,-Kč  (560,-Kč měsíčně)

11 - 14 let     30,-Kč  (600,-Kč měsíčně)

8. Způsob platby stravného

- platby stravného jsou prováděny zálohově z účtu nejpozději do 20. dne předcházejícího měsíce (doporučujeme nastavit trvalý příkaz)

- první platbu je třeba poslat již v srpnu, poslední platba se provádí v květnu (MŠ bude provedeno zúčtování i za měsíc červenec a srpen, navštěvuje-li dítě v tyto měsíce školku)

- k 30. 6. bude provedeno vyúčtování (vratka během července)

- číslo bankovního účtu: 1205507379/0800

- variabilní symbol je kód dítěte ze systému Odhlaska.cz (bude přidělěn při přihlášení strávníka ke stravování)

9. Přihlašování a odhlašování stravy

- každý nový strávník je povinen vyplnit „Přihlášku ke stravování“, kterou obdrží při nástupu do školy (školky), nebo je možné si ji vyzvednout osobně v kanceláři vedoucí jídelny

- pro zařazení dítěte do příslušné platové kategorie je rozhodující věk, kterého dosáhne v daném školním roce (tj. v období od 1. 9. daného roku do 31. 8. roku následujícího)

- v případě onemocnění (absence) je rodič povinen dítě odhlásit ze stravování buď telefonicky do 7:00 hodin, osobně, e-mailem nebo přes web Odhláška.cz

Odhlášky obědů prostřednictvím webu odhláška.cz:

 • zadat číslo zařízení: 8500
 • zadat přihlašovací jméno (bude sděleno při nahlášení ke stravování)
 • zadat heslo (bude sděleno při nahlášení ke stravování)
 • klikněte na menu Odhláška
 • vyberte příslušný Týden
 • odškrtněte řádky se stravou, kterou chcete odhlásit
 • do Poznámka můžete zapsat informaci pro vedoucí školní jídelny, proč provádíte změnu
 • na závěr stiskněte tlačítko Uložit a změny budou odeslány do jídelny
 • pokud je políčko pro zaškrtávání šedivé, tak už není možné provádět změny, protože už vypršel čas, do kdy je povoleno odhlašování

Strava žáků základní školy je automaticky odhlášena v době prázdnin, svátků, ředitelského volna a při hromadných akcích pro žáky pořádaných školou (výlet, exkurze, sportovní akce).

Strava dětí z mateřské školy je automaticky odhlášena v době svátků a volna stanoveného ředitelkou školy.

10. Závěrečná ustanovení

Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je pověřen zaměstnanec školy: Lenka Hlaváčková

Směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2023

 

V Ostřešanech dne 1. 9. 2023                                                                 Mgr. Kamila Rychterová

                                                                                                                     ředitelka školy

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školní jídelna

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Májová vlažička - naroste travička, májový deštíček - poroste chlebíček.

Pranostika na akt. den

Chladný květen, červen vlažný - je pro sýpky, sudy blažný.

Předpověď počasí

dnes, čtvrtek 30. 5. 2024
slabý déšť 19 °C 12 °C
pátek 31. 5. slabý déšť 23/11 °C
sobota 1. 6. slabý déšť 23/14 °C
neděle 2. 6. slabý déšť 20/12 °C

Ovoce do škol

Mléko do škol

Doučování žáků

logologologoDoučování žáků škol – Investice reaguje na potřebu vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky na školách během pandemie covid – 19.

logologo