ZŠ a MŠ Ostřešany
ZŠ a MŠOstřešany

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

Školní řád

Obecná ustanovení

Školní řád stanovuje základní podmínky vzájemného soužití ve škole - práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců, pedagogických pracovníků a dalších pracovníků školy. Upravuje provoz a  vnitřní režim školy. Vychází z úmluvy o právech dítěte, ze školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, z vyhlášky č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání, Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP) a školního vzdělávacího programu.

V souladu se školní vizí „Naše škola“, ve které výchovně - vzdělávací proces chápeme jako společnou cestu za vzděláním s důvěrou a respektem se řídíme následujícími hesly:

 • Učíme (se) smysluplně
 • Dodržujeme pravidla
 • Otevřeně komunikujeme
 • Hledáme nové cesty
 • Chováme se tak, aby nám všem bylo ve škole dobře

Žáci mají právo:

 • na vzdělávání a účast ve výuce podle rozvrhu hodin
 • na odpočinek a volný čas
 • na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností
 • na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání
 • na vyjádření vlastního názoru k záležitostem týkajících se vlastního vzdělávání
 • na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jejich vývoj a morálku
 • na ochranu před fyzickým a psychickým násilím
 • na poskytnutí pomoci v problematické životní situaci
 • na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, šikanou, před všemi formami zneužívání a před kontaktem s návykovými látkami
 • na respektování svého soukromého a rodinného života
 • na svobodu myšlení, projevu, shromažďování a náboženství
 • v případě nejasností v učivu požádat o pomoc vyučujícího
 • na rovnoměrné rozvržení písemných zkoušek

Žáci mají povinnost:

 • řádně docházet do školy, dodržovat rozvrh hodin a řídit se pokyny pedagogických pracovníků
 • řádně se vzdělávat jak prezenční, tak distanční formou výuky
 • dodržovat školní řád, řád školní družiny, řád školní jídelny, řád tělocvičny (multifunkční sál v obecním domě), řád pobytu na školní zahradě, řád multifunkčního hřiště
 • řídit se pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti žáků ve škole i mimo školu
 • vyjadřovat své názory vždy slušným způsobem
 • chovat se ohleduplně a s respektem ke spolužákům i zaměstnancům školy
 • neobtěžovat hlučným chováním ostatní žáky i zaměstnance
 • dodržovat pravidla slušného chování (pozdravit, požádat, omluvit se, rozloučit se, pomoci)
 • nepoškozovat majetek školy a majetek spolužáků
 • nepůjčovat si majetek spolužáků bez jejich souhlasu (vzniklé škody jsou zákonní zástupci žáka povinni nahradit, či uvést do původního stavu)
 • nepoužívat ve škole mobilní telefon (pro potřeby výuky lze použít mobilní telefon na vyzvání vyučujícího)
 • v době výuky neopouštět budovu školy
 • nenosit do školy věci, které ohrožují zdraví a osobní bezpečnost žáků
 • nenosit do školy energetické nápoje, návykové látky, jedy a takové látky, které je svým vzhledem, chutí a konzistencí napodobují (zápalky, zbraně, petardy, zapalovače apod.)
 • být vybaveni ochrannými pomůckami dýchacích cest a používat je předepsaným  způsobem, pokud to vyžadují mimořádná opatření
 • třídit odpad do nádob na školní chodbě
 • chovat se na veřejnosti (i mimo vyučování) tak, aby nebylo poškozeno dobré jméno     školy

Zákonní zástupci mají právo:

 • na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte na základě předchozí domluvy, na rodičovských schůzkách nebo prostřednictvím elektronické komunikace Škola Online
 • vyjadřovat se k rozhodnutím školy týkajících se jejich dětí, přičemž jejich vyjádření musí být věnována pozornost
 • vznášet připomínky vztahující se k práci pedagogických pracovníků
 • volit a být voleni do školské rady
 • požádat o uvolnění žáka z výuky podle pravidel tohoto řádu
 • v případě akutního onemocnění žáka ho vyzvednout ze školy v nejkratší možné době
 • využít služeb školního poradenského pracoviště

Zákonní zástupci mají povinnost:

 • zajistit, aby žák docházel řádně do školy
 • na vyzvání ředitelky se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání a chování žáka
 • informovat školu o zdravotních obtížích žáka, o změně zdravotní způsobilosti či jiných závažných skutečnostech, které by mohly ovlivnit průběh vzdělávání či bezpečnost žáka/žáků
 • oznamovat škole údaje a změny v údajích nezbytné pro školní matriku (§28 odst. 2 a 3 školského zákona)    

Omlouvání nepřítomnosti ve školní docházce:

 • absenci žáka ve škole jsou povinni omluvit jeho zákonní zástupci
 • důvod nepřítomnosti žáka musí být zapsán v elektronické žákovské knížce
 • pokud je důvod absence dopředu znám (rodinná dovolená apod.), je třeba žáka omluvit v předstihu a domluvit se na doplnění probíraného učiva s třídním učitelem
 • v případech, že není možné omluvit žáka předem (náhlé onemocnění, apod.) je zákonný zástupce povinen omluvit žáka ve Škole Online nejpozději do 3 dnů od započetí absence při prezenční i distanční výuce
 • samostatně opustit školu v průběhu vyučování může žák pouze na základě  písemného oznámení rodičů doručenému vyučujícímu

Pravidla vzájemných vztahů žáků, zákonných zástupců a pedagogických pracovníků

 • pedagogičtí pracovníci školy mohou vydávat žákům a zákonným zástupcům pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a  dalších organizačních opatření
 • zaměstnanci školy chrání žáky před všemi formami špatného zacházení, sexuálním násilím, využíváním
 • zaměstnanci školy dbají, aby žáci nepřicházeli do styku s materiály a informacemi pro ně nevhodnými
 • zaměstnanci školy ředitelce oznámí podezření na týrání nebo nevhodné zacházení s žákem, ředitelka kontaktuje příslušné orgány na pomoc žákovi
 •  zvýšená pozornost zaměstnanců je věnována ochraně žáků před návykovými látkami
 • Informace ve školní matrice jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí zákonem č. 101/2001 Sb., o ochraně osobních údajů
 • zaměstnanci školy dodržují na veřejnosti mlčenlivost
 • žáci, zaměstnanci školy a zákonní zástupci navzájem dodržují pravidla slušného chování, chovají se k sobě ohleduplně a s respektem (zdravím, poprosím, poděkuji, omluvím se, rozloučím se)
 • ve škole jsou žáci, zaměstnanci, zákonní zástupce povinni dodržovat pravidla bezpečného chování
 • zákonní zástupci se k otázkám týkajících vzdělávání a chování žáka domlouvají s pedagogem předem na konzultaci, nenarušují výuku ani přestávky pedagogů

Provoz a vnitřní režim školy:

 • budova školy se žákům nenavštěvujícím ranní školní družinu otevírá v 7, 45 hodin, v případě nepříznivého počasí může být žákovi umožněn vstup do budovy dříve
 • žák přichází do školy nejdéle 10 minut před začátkem výuky
 • v šatně se žák přezuje do vhodné obuvi bez tmavé podrážky,  jež by znečišťovala podlahy
 • do školních tříd odchází žáci samostatně, bez doprovodu rodičů
 • doprovod rodičů do školní třídy se výjimečně povoluje žákům 1. ročníku první týden školní docházky
 • začátek výuky je stanoven na 8 hod., velká přestávka a přestávka na oběd trvá 20 minut, malé přestávky 10 minut (pedagogové dodržují stanovenou délku přestávek)
 • o přestávkách mohou děti pobývat na školní chodbě, ve třídě nebo venku na zahradě pod dohledem pedagogického pracovníka školy
 • oblečení na převlečení do školní družiny si žáci ukládají do tašek na školní chodbě
 • hodiny tělesné výchovy probíhají za příznivého počasí na venkovním multifunkčním hřišti, v zimě v multifunkčním sále obecního úřadu (obuv na cvičení nesmí mít tmavou podrážku)
 • během přestávek není žákům dovoleno opustit školní budovu ani pozemek školy
 • pokud má žák zdravotní problém nebo nevolnost, odchází vždy v doprovodu zákonného zástupce či jiné pověřené osoby se souhlasem vyučujícího
 • během vyučování a přestávek mají žáci mobilní telefony uschované ve školní tašce
 • žáci mohou využívat mobilní telefon při výuce, ovšem pouze na pokyn učitele
 • po skončení školního vyučování mohou mobilní telefon použít ke komunikaci s rodiči
 •  žáci do školy nenosí předměty a věci, které přímo nesouvisejí s výukou
 • při odchodu ze školy žáci ukládají přezůvky na botník v šatně
 • žáci, kteří nenavštěvují školní družinu neprodleně po vyučování a obědě opouští školní budovu             

  Vyučování:                                               Přestávka

1. hodina   8.00  - 8.45 hod.   

 8.45 - 8.55 hod.

2. hodina   8.55  - 9.40 hod.   

 9.40 - 10.00 hod.

 velká přestávka

3. hodina   10.00 - 10.45 hod.

10.45 - 10.55 hod.

4. hodina   10.55 - 11.40 hod.

11.40 - 12.00 hod.

5. hodina   12.00 - 12.45 hod.

12.45 - 12.55 hod.

6. hodina   12.55 - 13.40 hod.

------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí:

 • všichni zaměstnanci školy jsou povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků  a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů, poskytovat žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví formou poučení
 • zápisy o poučení se provádí do třídních knih
 • při pobytu ve škole a akcích pořádaných školou se žáci chovají tak, aby neohrozili svoje zdraví, ani zdraví svých spolužáků a jiných osob
 • při pohybu mimo školu se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny vyučujících
 • poučení před všemi akcemi, které se konají mimo budovu školy, provádí vyučující a zapisuje ho do třídní knihy
 • poučení před prázdninami provádí třídní učitel, který upozorní na možná nebezpečí pro život a zdraví
 • každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během výuky, jsou žáci povinni hlásit ihned vyučujícímu, který provede zápis do Knihy úrazů
 • kniha úrazů je uložena v ředitelně, zodpovídá         za ni ředitel školy
 • všechny osoby (žáci i dospělí) mají přísný zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek v areálu školy
 • projevy šikanování mezi žáky jsou považovány za hrubý přestupek proti školnímu řádu

V souvislosti se  zajištěním podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví mají pracovníci školy povinnost:

 • řídit se Pracovním řádem pro zaměstnance škol a školských zařízení vydaným MŠMT ČR a dalšími právními předpisy související s jejich prací
 • každou změnu své přítomnosti oproti rozvrhu hodin předem projednat s ředitelkou školy
 • svědomitě vykonávat svou přímou a nepřímou vyučovací a výchovnou činnost
 • vytvářet podmínky pro zdravý vývoj žáků a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů
 • účastnit se porad, vést dokumentaci, konat dozory stanovené ředitelkou školy a vykonávat činnosti v rámci své náplně práce
 • vzdělávat se a rozvíjet své odborné, pedagogické i osobní schopnosti a dovednosti
 • dodržovat zákaz konzumace alkoholických nápojů, kouření a užívání jiných omamných látek ve všech prostorách školy v pracovní době i mimo pracovní dobu
 • oznamovat údaje související s úrazy žáků, poskytovat 1. pomoc a vést evidenci úrazů
 • dodržovat předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy
 • při zjištění závady a nedostatků, je  zaměstnanec povinen informovat ředitelku školy a v rámci svých možností je povinen zabránit vzniku škody na zdraví či majetku

Pracovníci školy mají právo:

 • na slušné a důstojné jednání ze strany žáků, jejich zákonných zástupců, kolegů a vedení
 • aktivně se účastnit chodu školy, volit a být volen do školské rady
 • rozvíjet svůj odborný, pedagogický a osobní potenciál formou samostudia a dalšího vzdělávání

Pravidla pro zacházení s majetkem školy a žáků:

 • žáci udržují čistotu a pořádek ve třídách, vnitřních i venkovních prostorách školy
 • s učebnicemi, školními potřebami a dalším majetkem školy žáci zacházejí šetrně
 • žáci nenosí do školy cenné věci, za jejich ztrátu či škodu škola neodpovídá
 • pokud žák poškodí svévolně či z nedbalosti školní majetek nebo osobní věci jiných osob, bude vyzván jeho zákonný zástupce k jednání o náhradě škody nebo uvedení věci    do původního stavu

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků:

 • pravidla pro hodnocení výsledků jsou součástí školního vzdělávacího programu „Naše škola“

Tento školní řád byl projednán se zaměstnanci školy a vysvětlen všem žákům. Stává se tak závazným dokumentem pro všechny  žáky a pracovníky školy. Dokument je zákonným zástupcům žáků zpřístupněn v prostorách školy a na školních webových stránkách.

Tento řád byl projednán a schválen na školské radě dne 16. 6. 2021  a nabývá platnosti dnem 1. 9. 2021.

   Mgr. Kamila Rychterová, ředitelka školy

 

Základní škola

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Co červenec neupeče, to již srpnu neuteče.

Pranostika na akt. den

Tři dni před Jakubem jasné, urodí se žito krásné.

Předpověď počasí

dnes, čtvrtek 25. 7. 2024
slabý déšť 21 °C 13 °C
pátek 26. 7. slabý déšť 20/10 °C
sobota 27. 7. oblačno 25/13 °C
neděle 28. 7. jasno 28/13 °C

Ovoce do škol

Mléko do škol

Doučování žáků

logologologoDoučování žáků škol – Investice reaguje na potřebu vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky na školách během pandemie covid – 19.

logologo