ZŠ a MŠ Ostřešany
ZŠ a MŠOstřešany

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

Školní řád

Obecná ustanovení

Školní řád stanovuje základní podmínky vzájemného soužití ve škole - práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců, pedagogických pracovníků a dalších pracovníků školy. Upravuje provoz a  vnitřní režim školy. Vychází z úmluvy o právech dítěte, ze školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, z vyhlášky č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání, Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP) a školního vzdělávacího programu.

V souladu se školní vizí „Naše škola“, ve které výchovně - vzdělávací proces chápeme jako společnou cestu za vzděláním s důvěrou a respektem se řídíme následujícími hesly:

 • Učíme (se) smysluplně
 • Dodržujeme pravidla
 • Otevřeně komunikujeme
 • Hledáme nové cesty
 • Chováme se tak, aby nám všem bylo ve škole dobře

Žáci mají právo:

 • na vzdělávání a účast ve výuce podle rozvrhu hodin
 • na odpočinek a volný čas
 • na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností
 • na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání
 • na vyjádření vlastního názoru k záležitostem týkajících se vlastního vzdělávání
 • na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jejich vývoj a morálku
 • na ochranu před fyzickým a psychickým násilím
 • na poskytnutí pomoci v problematické životní situaci
 • na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, šikanou, před všemi formami zneužívání a před kontaktem s návykovými látkami
 • na respektování svého soukromého a rodinného života
 • na svobodu myšlení, projevu, shromažďování a náboženství
 • v případě nejasností v učivu požádat o pomoc vyučujícího
 • na rovnoměrné rozvržení písemných zkoušek

Žáci mají povinnost:

 • řádně docházet do školy, dodržovat rozvrh hodin a řídit se pokyny pedagogických pracovníků
 • řádně se vzdělávat jak prezenční, tak distanční formou výuky
 • dodržovat školní řád, řád školní družiny, řád školní jídelny, řád tělocvičny (multifunkční sál v obecním domě), řád pobytu na školní zahradě, řád multifunkčního hřiště
 • řídit se pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti žáků ve škole i mimo školu
 • vyjadřovat své názory vždy slušným způsobem
 • chovat se ohleduplně a s respektem ke spolužákům i zaměstnancům školy
 • neobtěžovat hlučným chováním ostatní žáky i zaměstnance
 • dodržovat pravidla slušného chování (pozdravit, požádat, omluvit se, rozloučit se, pomoci)
 • nepoškozovat majetek školy a majetek spolužáků
 • nepůjčovat si majetek spolužáků bez jejich souhlasu (vzniklé škody jsou zákonní zástupci žáka povinni nahradit, či uvést do původního stavu)
 • nepoužívat ve škole mobilní telefon (pro potřeby výuky lze použít mobilní telefon na vyzvání vyučujícího)
 • v době výuky neopouštět budovu školy
 • nenosit do školy věci, které ohrožují zdraví a osobní bezpečnost žáků
 • nenosit do školy energetické nápoje, návykové látky, jedy a takové látky, které je svým vzhledem, chutí a konzistencí napodobují (zápalky, zbraně, petardy, zapalovače apod.)
 • být vybaveni ochrannými pomůckami dýchacích cest a používat je předepsaným  způsobem, pokud to vyžadují mimořádná opatření
 • třídit odpad do nádob na školní chodbě
 • chovat se na veřejnosti (i mimo vyučování) tak, aby nebylo poškozeno dobré jméno     školy

Zákonní zástupci mají právo:

 • na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte na základě předchozí domluvy, na rodičovských schůzkách nebo prostřednictvím elektronické komunikace Škola Online
 • vyjadřovat se k rozhodnutím školy týkajících se jejich dětí, přičemž jejich vyjádření musí být věnována pozornost
 • vznášet připomínky vztahující se k práci pedagogických pracovníků
 • volit a být voleni do školské rady
 • požádat o uvolnění žáka z výuky podle pravidel tohoto řádu
 • v případě akutního onemocnění žáka ho vyzvednout ze školy v nejkratší možné době
 • využít služeb školního poradenského pracoviště

Zákonní zástupci mají povinnost:

 • zajistit, aby žák docházel řádně do školy
 • na vyzvání ředitelky se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání a chování žáka
 • informovat školu o zdravotních obtížích žáka, o změně zdravotní způsobilosti či jiných závažných skutečnostech, které by mohly ovlivnit průběh vzdělávání či bezpečnost žáka/žáků
 • oznamovat škole údaje a změny v údajích nezbytné pro školní matriku (§28 odst. 2 a 3 školského zákona)    

Omlouvání nepřítomnosti ve školní docházce:

 • absenci žáka ve škole jsou povinni omluvit jeho zákonní zástupci
 • důvod nepřítomnosti žáka musí být zapsán v elektronické žákovské knížce
 • pokud je důvod absence dopředu znám (rodinná dovolená apod.), je třeba žáka omluvit v předstihu a domluvit se na doplnění probíraného učiva s třídním učitelem
 • v případech, že není možné omluvit žáka předem (náhlé onemocnění, apod.) je zákonný zástupce povinen omluvit žáka ve Škole Online nejpozději do 3 dnů od započetí absence při prezenční i distanční výuce
 • samostatně opustit školu v průběhu vyučování může žák pouze na základě  písemného oznámení rodičů doručenému vyučujícímu

Pravidla vzájemných vztahů žáků, zákonných zástupců a pedagogických pracovníků

 • pedagogičtí pracovníci školy mohou vydávat žákům a zákonným zástupcům pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a  dalších organizačních opatření
 • zaměstnanci školy chrání žáky před všemi formami špatného zacházení, sexuálním násilím, využíváním
 • zaměstnanci školy dbají, aby žáci nepřicházeli do styku s materiály a informacemi pro ně nevhodnými
 • zaměstnanci školy ředitelce oznámí podezření na týrání nebo nevhodné zacházení s žákem, ředitelka kontaktuje příslušné orgány na pomoc žákovi
 •  zvýšená pozornost zaměstnanců je věnována ochraně žáků před návykovými látkami
 • Informace ve školní matrice jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí zákonem č. 101/2001 Sb., o ochraně osobních údajů
 • zaměstnanci školy dodržují na veřejnosti mlčenlivost
 • žáci, zaměstnanci školy a zákonní zástupci navzájem dodržují pravidla slušného chování, chovají se k sobě ohleduplně a s respektem (zdravím, poprosím, poděkuji, omluvím se, rozloučím se)
 • ve škole jsou žáci, zaměstnanci, zákonní zástupce povinni dodržovat pravidla bezpečného chování
 • zákonní zástupci se k otázkám týkajících vzdělávání a chování žáka domlouvají s pedagogem předem na konzultaci, nenarušují výuku ani přestávky pedagogů

Provoz a vnitřní režim školy:

 • budova školy se žákům nenavštěvujícím ranní školní družinu otevírá v 7, 45 hodin, v případě nepříznivého počasí může být žákovi umožněn vstup do budovy dříve
 • žák přichází do školy nejdéle 10 minut před začátkem výuky
 • v šatně se žák přezuje do vhodné obuvi bez tmavé podrážky,  jež by znečišťovala podlahy
 • do školních tříd odchází žáci samostatně, bez doprovodu rodičů
 • doprovod rodičů do školní třídy se výjimečně povoluje žákům 1. ročníku první týden školní docházky
 • začátek výuky je stanoven na 8 hod., velká přestávka a přestávka na oběd trvá 20 minut, malé přestávky 10 minut (pedagogové dodržují stanovenou délku přestávek)
 • o přestávkách mohou děti pobývat na školní chodbě, ve třídě nebo venku na zahradě pod dohledem pedagogického pracovníka školy
 • oblečení na převlečení do školní družiny si žáci ukládají do tašek na školní chodbě
 • hodiny tělesné výchovy probíhají za příznivého počasí na venkovním multifunkčním hřišti, v zimě v multifunkčním sále obecního úřadu (obuv na cvičení nesmí mít tmavou podrážku)
 • během přestávek není žákům dovoleno opustit školní budovu ani pozemek školy
 • pokud má žák zdravotní problém nebo nevolnost, odchází vždy v doprovodu zákonného zástupce či jiné pověřené osoby se souhlasem vyučujícího
 • během vyučování a přestávek mají žáci mobilní telefony uschované ve školní tašce
 • žáci mohou využívat mobilní telefon při výuce, ovšem pouze na pokyn učitele
 • po skončení školního vyučování mohou mobilní telefon použít ke komunikaci s rodiči
 •  žáci do školy nenosí předměty a věci, které přímo nesouvisejí s výukou
 • při odchodu ze školy žáci ukládají přezůvky na botník v šatně
 • žáci, kteří nenavštěvují školní družinu neprodleně po vyučování a obědě opouští školní budovu             

  Vyučování:                                               Přestávka

1. hodina   8.00  - 8.45 hod.   

 8.45 - 8.55 hod.

2. hodina   8.55  - 9.40 hod.   

 9.40 - 10.00 hod.

 velká přestávka

3. hodina   10.00 - 10.45 hod.

10.45 - 10.55 hod.

4. hodina   10.55 - 11.40 hod.

11.40 - 12.00 hod.

5. hodina   12.00 - 12.45 hod.

12.45 - 12.55 hod.

6. hodina   12.55 - 13.40 hod.

------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí:

 • všichni zaměstnanci školy jsou povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků  a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů, poskytovat žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví formou poučení
 • zápisy o poučení se provádí do třídních knih
 • při pobytu ve škole a akcích pořádaných školou se žáci chovají tak, aby neohrozili svoje zdraví, ani zdraví svých spolužáků a jiných osob
 • při pohybu mimo školu se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny vyučujících
 • poučení před všemi akcemi, které se konají mimo budovu školy, provádí vyučující a zapisuje ho do třídní knihy
 • poučení před prázdninami provádí třídní učitel, který upozorní na možná nebezpečí pro život a zdraví
 • každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během výuky, jsou žáci povinni hlásit ihned vyučujícímu, který provede zápis do Knihy úrazů
 • kniha úrazů je uložena v ředitelně, zodpovídá         za ni ředitel školy
 • všechny osoby (žáci i dospělí) mají přísný zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek v areálu školy
 • projevy šikanování mezi žáky jsou považovány za hrubý přestupek proti školnímu řádu

V souvislosti se  zajištěním podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví mají pracovníci školy povinnost:

 • řídit se Pracovním řádem pro zaměstnance škol a školských zařízení vydaným MŠMT ČR a dalšími právními předpisy související s jejich prací
 • každou změnu své přítomnosti oproti rozvrhu hodin předem projednat s ředitelkou školy
 • svědomitě vykonávat svou přímou a nepřímou vyučovací a výchovnou činnost
 • vytvářet podmínky pro zdravý vývoj žáků a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů
 • účastnit se porad, vést dokumentaci, konat dozory stanovené ředitelkou školy a vykonávat činnosti v rámci své náplně práce
 • vzdělávat se a rozvíjet své odborné, pedagogické i osobní schopnosti a dovednosti
 • dodržovat zákaz konzumace alkoholických nápojů, kouření a užívání jiných omamných látek ve všech prostorách školy v pracovní době i mimo pracovní dobu
 • oznamovat údaje související s úrazy žáků, poskytovat 1. pomoc a vést evidenci úrazů
 • dodržovat předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy
 • při zjištění závady a nedostatků, je  zaměstnanec povinen informovat ředitelku školy a v rámci svých možností je povinen zabránit vzniku škody na zdraví či majetku

Pracovníci školy mají právo:

 • na slušné a důstojné jednání ze strany žáků, jejich zákonných zástupců, kolegů a vedení
 • aktivně se účastnit chodu školy, volit a být volen do školské rady
 • rozvíjet svůj odborný, pedagogický a osobní potenciál formou samostudia a dalšího vzdělávání

Pravidla pro zacházení s majetkem školy a žáků:

 • žáci udržují čistotu a pořádek ve třídách, vnitřních i venkovních prostorách školy
 • s učebnicemi, školními potřebami a dalším majetkem školy žáci zacházejí šetrně
 • žáci nenosí do školy cenné věci, za jejich ztrátu či škodu škola neodpovídá
 • pokud žák poškodí svévolně či z nedbalosti školní majetek nebo osobní věci jiných osob, bude vyzván jeho zákonný zástupce k jednání o náhradě škody nebo uvedení věci    do původního stavu

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků:

 • pravidla pro hodnocení výsledků jsou součástí školního vzdělávacího programu „Naše škola“

Tento školní řád byl projednán se zaměstnanci školy a vysvětlen všem žákům. Stává se tak závazným dokumentem pro všechny  žáky a pracovníky školy. Dokument je zákonným zástupcům žáků zpřístupněn v prostorách školy a na školních webových stránkách.

Tento řád byl projednán a schválen na školské radě dne 16. 6. 2021  a nabývá platnosti dnem 1. 9. 2021.

   Mgr. Kamila Rychterová, ředitelka školy

 

Základní škola

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

V únoru sníh a led - v létě nanesou včely med.

Pranostika na akt. den

Jaké je počasí o Popeleční středě, takové se drží po celý rok.

Předpověď počasí

dnes, středa 21. 2. 2024
slabý déšť 10 °C 7 °C
čtvrtek 22. 2. slabý déšť 10/7 °C
pátek 23. 2. slabý déšť 12/8 °C
sobota 24. 2. déšť 9/3 °C

Ovoce do škol

Mléko do škol

Doučování žáků

logologologoDoučování žáků škol – Investice reaguje na potřebu vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky na školách během pandemie covid – 19.

logologo